Draagvlak

De grote asielinstroom, de opvang van asielzoekers en de huisvesting van vergunninghouders vraagt veel van de samenleving. Zorgen die mensen hebben moeten door gemeenten en anderen serieus worden genomen. Hierdoor kan gewerkt worden aan draagvlak in wijken en buurten. Hoe voorkom je verdringing op de woningmarkt? Wanneer en hoe betrek je omwoners? En hoe voorkom je concentratie van problemen? Dit soort vragen staan daarbij centraal.

Vanwege de grote asielinstroom is er inmiddels ook veel ervaring opgedaan. Door serieus werk te maken van het betrekken van bewoners kan samen met omwonenden en vergunninghouders oplossingen worden bedacht en afspraken worden gemaakt. Door zorgen van bewoners serieus nemen en maatregelen treffen om die zorgen te verminderen. En door het organiseren van kleinschalig en rechtstreeks contact tussen omwonenden en vergunninghouders. Dat zijn twee factoren die belangrijk zijn om vertrouwen en draagvlak te ontwikkelen. Zo zijn er mooie initiatieven op verschillende plekken in het land waarbij vluchtelingen koken voor de buurt, men samen sport en vrijwilligers vergunninghouders Nederlandse les geven. Ook gemengde huisvestingsprojecten voor vergunninghouders en andere woningzoekenden blijken in diverse gemeenten goed te werken.

De VNG heeft twee handige handreikingen gemaakt. Een over de besluitvorming asielopvang en huisvesting statushouders. En een over het organiseren van bewonersbijeenkomsten.

Voor meer hulp en informatie kunt u terecht bij het Ondersteuningsteam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV). Via het OTAV kan een beroep worden gedaan op het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT). Zij maken als vliegende brigade deel uit van het expertnetwerk OTAV.

Draagvlakonderzoek en het betrekken van inwoners bij besluitvorming bieden gemeenten en bestuurders een perspectief waarop ze hun handelen kunnen afstemmen. Het onderzoeksrapport van Necker van Naem geeft inzicht in de voorwaarden voor- en tegenstanders stellen indien de gemeente besluit vluchtelingen te huisvesten. In het rapport zijn ook praktijkvoorbeelden opgenomen. Uit een publiekspeiling van Motivaction blijkt dat het draagvlak onder Nederlanders voor het opvangen van asielzoekers aanzienlijk is. Motivaction keek ook naar de redenen waarom burgers zich zorgen maken.