Ondersteuning

Platform Opnieuw Thuis

Huisvesting van vergunninghouders is vooral een zaak van gemeenten en hun partners. Het devies is om in samenspraak en door samenwerking oplossingen te realiseren. Platform Opnieuw Thuis is in 2014 opgericht om de kennis tussen partijen te ontsluiten, nieuwe oplossingen te vinden en processen te verbeteren. Daardoor heeft Opnieuw Thuis veel kennis in huis over huisvestingsmogelijkheden en goede voorbeelden.

De ambassadeur en adviseurs van Platform Opnieuw Thuis stimuleren op diverse plaatsen creatieve oplossingen en regionale samenwerking rondom de huisvesting van vergunninghouders. Opnieuw Thuis ondersteunt gemeenten bij het vinden van oplossingen op het gebied van het huisvesten van vergunninghouders. Daarbij ligt de focus op gemeenten die deze hulp het best kunnen gebruiken.

De adviseurs van Platform Opnieuw Thuis ondersteunen gemeenten en hun partners bij het maken van een probleemanalyse of diagnose. Maar ook bij het opstellen van een actieplan, het zoeken naar mogelijke oplossingsrichtingen, het stimuleren van regionale samenwerking en het inschakelen van experts of een procesmanager. Daarnaast helpt Opnieuw Thuis bij het optimaliseren en verbeteren van administratieve processen die een belangrijke rol spelen bij zoeken naar woonruimte voor vergunninghouders.

Bij deze ondersteuning beziet Platform Opnieuw Thuis steeds de mogelijkheid of noodzakelijkheid om andere partijen te betrekken; denk aan betrokken ministeries, VNG, COA, IND, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, woningcorporaties of investeerders in vastgoed. Opnieuw Thuis heeft naast een aantal adviseurs ook een aantal ex-bestuurders aan zich gebonden, die kunnen worden ingezet als complexere bestuurlijke processen een handje moeten worden geholpen.

Het Ondersteuningsteam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV)

In de tweede helft van 2015 werd de instroom van asielzoekers dermate omvangrijk dat geconstateerd werd dat alle gemeenten gerichte ondersteuning geboden moest kunnen worden. Om die reden is op verzoek van Platform Opnieuw Thuis het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) bij de VNG opgericht.

Het OTAV bestaat uit een helpdeskfunctie waar gemeenten met vragen over wet- en regelgeving en regelingen rond de huisvesting van vergunninghouders terecht kunnen. OTAV heeft een pool van accountmanagers beschikbaar die toegang voor gemeenten vormen en een netwerk van in te huren experts op diverse terreinen. Het OTAV ondersteunt gemeenten bij opvang, huisvesting, zorg, onderwijs, gezondheid en participatie van vergunninghouders.

Ook werkt het OTAV samen met het COT (Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement) dat expertise beschikbaar heeft over het omgaan met veiligheidsrisico's en het managen van incidenten (van maatschappelijke onrust en escalatie van demonstraties tot bedreiging en intimidatie en incidenten binnen of buiten de locatie).

Het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders en Platform Opnieuw Thuis werken nauw samen.